Wykup obligacji odsetkowych serii C wyemitowanych przez Aforti Finance S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację , że Spółka Zależna Aforti Finance S.A. wykupiła w terminie obligacje serii C.

Powiązane posty