Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Aforti Finance S.A.

Zarząd Aforti Finance S.A., działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 §1 i §2 KSH oraz §13 ust.3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aforti Finance S.A. na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godz.12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, piętro XXVII.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z raportem i opinią z badania sprawozdania finansowego,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
e) dalszego istnienia Spółki,
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2019,
g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2019,
h) powołania Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję,
i) o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Powiązane posty